metropolitan transit authority

Oct 182012
 
MTA Says No To Bike Lane On Verrazano Bridge

TRAFFIC & TRANSIT: Metropolitan Transportation Authority officials are putting the kibosh on an ambitious plan to make the Verrazano Bridge more bike and pedestrian-friendly.